Algemene voorwaarden – NL Actief

1. Curves
Curves (aangeduid als “Curves”, “wij” en “ons” in deze Algemene Voorwaarden) is de exploitant van de Curves-faciliteit opgenomen op de voorzijde. De persoon genoemd op het Inschrijfformulier (“u” of “Lid”) is een gebruiker van onze Curves faciliteit.

2. Aanvaarding
De beslissing om een aanvrager als gebruiker van Curves voorzieningen te aanvaarden, is naar ons eigen inzicht. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra de aanvrager is aanvaard door middel van contra-ondertekening van het contract door Curves. Vanaf het moment dat er een overeenkomst is zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, die van tijd tot tijd veranderd kunnen worden. Deze overeenkomst is geldig voor de minimale periode zoals vermeld op het Inschrijfformulier en blijft daarna voor onbepaalde tijd geldig totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 4 hieronder.

3. Betaling lidmaatschap
(A) U betaalt onze vergoeding op de vervaldag zoals uiteengezet op het inschrijfformulier totdat de overeenkomst ten einde is.

(B) Indien u ons gemachtigd heeft voor betaling door middel van automatische incasso, dient u zorg te dragen dat het saldo van de opgegeven rekening toereikend is voor de incasso. Mocht dit niet het geval zijn, dan bent u de daaruit voortvloeiende kosten verschuldigd aan Curves.

4. Annulering en opzegging
(A) Indien uw lidmaatschap is overeengekomen voor een minimum periode van 12 maanden dan kunt u deze overeenkomst voor het eerst opzeggen tegen het einde van de overeengekomen periode.

(B) Als u hebt gekozen voor de Maandelijkse of Overige lidmaatschapsoptie, kunt u deze overeenkomst beëindigen tegen het einde van of na het verstrijken van de minimale periode.

(C) Na de eerste minimum overeengekomen periode kunt u deze overeenkomst beëindigen tegen het einde van elke maand.

(D) Als u geclassificeerd wordt door uw huisarts als permanent (zijnde 3 maanden of meer) ongeschikt om te trainen of als u uw vaste woonplaats verandert naar een locatie die meer dan 50 km ligt van enige Curves faciliteit, heeft u het recht om deze Overeenkomst te beëindigen. In dit geval ontvangt u een pro rata restitutie voor elke prepaid volle maand die valt na de datum van beëindiging.

(E) De opzeggingsmogelijkheden zoals hierboven omschreven onder A t/m D dienen schriftelijke te geschieden met in achthouding van een opzegtermijn van 30 dagen.

(F) Als u geclassificeerd wordt als tijdelijk ongeschikt om te trainen door uw huisarts (meer dan 4 weken), dan kunt u ons vragen om deze overeenkomst op te schorten. U wordt dan gecrediteerd voor elke periode van afwezigheid van meer dan een 1 maand voor toekomstig gebruik.

(G) Wij kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen als wij van mening zijn dat uw gedrag: (i) beledigend is, of (ii) als u een ernstige of herhaalde inbreuk op deze Overeenkomst maakt of indien u herhaaldelijk onze instructies en trainingsprincipes negeert, of (iii) indien u niet binnen 30 dagen na de vervaldag de aan ons te betalen vergoeding betaalt.

(H) Mocht de Curves faciliteit sluiten, dan kunnen we deze overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van een maand. Curves zal zorgdragen voor een pro rata restitutie van de betaalde bedragen.

(I) Als wij u een 30 dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving doen, dan zal deze overeenkomst worden beëindigd en een pro rata restitutie voor de gelden die vooraf betaald zijn is van toepassing.

5. Leeftijd en gezondheid van de gebruiker
U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar. U garandeert dat u de vragen in de Gezondheidsverklaring correct en na waarheid heeft beantwoord. We wijzen u erop dat we niet gekwalificeerd zijn om een mening te geven die bevestigd dat u fit bent om onze faciliteiten te gebruiken en het is daarom uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u fit bent om onze faciliteiten te gebruiken. Wij raden u aan om deskundig medisch advies in te winnen voordat u start met een trainingsprogramma. Als u twijfelt over uw vermogen om deel te nemen aan actieve of passieve oefeningen, raadpleeg dan eerst uw arts. U zult ons op elk moment tijdens uw lidmaatschap informeren over een aandoening die van invloed kan zijn op uw training en u zult onmiddellijk voldoen aan onze aanbevelingen in dit opzicht. U
zal geen gebruik maken van Curves faciliteit, terwijl u lijdt aan een besmettelijke ziekte of aandoening waar sprake is van een risico voor de gezondheid en de veiligheid van anderen.

6. Aansprakelijkheid
(A) Noch wij, noch onze werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van u of van een van uw gasten binnengebracht in een Curves faciliteit behalve wanneer Curves of haar medewerkers of haar vertegenwoordigers, nalatigheid of plichtsverzuim veroorzaken.

(B) Noch wij, noch onze werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor overlijden, lichamelijk letsel of ziekte die zich in een Curves faciliteit voordoet of als gevolg van het gebruik van een Curves faciliteit, behalve als een dergelijk overlijden, persoonlijk letsel of ziekte resultaat is van nalatigheid of schending van onze verplichtingen door ons, onze vertegenwoordigers of onze medewerkers.,

(C) Curves is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door een andere gebruiker of een gast van een gebruiker behalve in het geval van direct resultaat van onze nalatigheid of plichtsverzuim.

7. Het gebruik van onze faciliteiten
U bevestigt dat u op de hoogte bent gebracht van onze educatieve richtlijnen die van toepassing zijn op uw gebruik van alle Curves faciliteiten. U bent verplicht om onze apparatuur zorgvuldig en verstandig te gebruiken om schade aan de apparatuur of verwonding van andere gebruikers te voorkomen. Als u twijfelt over het correct gebruik van de apparatuur moet u contact opnemen met een lid van het personeel. Er is een strikt beleid dat alcohol of drugs in een Curves faciliteit niet toestaat. Personen die onder invloed zijn dienen de faciliteit op eerste verzoek te verlaten of hen wordt de toegang geweigerd. Tevens kan Curves om deze reden een lid royeren zonder de verplichting het lid financieel op enige wijze te compenseren. Een dergelijke royering kwijt het betreffende lid niet van zijn betalings-verplichting.

8. Overdracht van uw rechten
Het recht om de Curves faciliteit te gebruiken is voor u persoonlijk. U kunt dit niet toewijzen of overdragen op enigerlei wijze. We kunnen deze Curves faciliteit te allen tijde verkopen en uw overeenkomst toewijzen of overdragen aan de koper door middel van een schriftelijke kennisgeving van de overdracht aan u.

9. Gezinslidmaatschap
Indien u de gezinslidmaatschap optie koos, dan kunnen u en uw gezinsleden genieten van de voordelen van het lidmaatschap. In dit geval, accepteren u en uw familieleden hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de verplichtingen van het “Lid” die zijn vastgelegd in deze overeenkomst. In dit geval, gelden de beperkingen van de aansprakelijkheid ook ten aanzien van uw gezinsleden. We kunnen deze overeenkomst ineens voor uw hele gezin beëindigen door het geven van kennisgeving aan u.

10. Divers
(A) Deze Overeenkomst en de documenten waarnaar verwezen worden vormen de gehele overeenkomst tussen ons. Er zijn geen mondelinge afspraken of overeenkomsten die deel uitmaken van deze overeenkomst.

(B) Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Arnhem, dan wel de op grond van dwingend recht bevoegde rechter.

Wij conformeren ons aan de branche-leveringsvoorwaarden: Klik hier.